Opgericht 6 november 1899

De oprichting.

Het huidige fanfarecorps Ons Ideaal is ontstaan doordat er een sterke behoefte bestond een eigen muziekcorps te bezitten. Waarschijnlijk werd het gemis aan een plaatselijke muziekcorps het best gevoeld bij de kroningsfeesten in 1898, toen Koningin Wilhelmina de troon besteeg. Op grote schaal werden toen feesten georganiseerd en ook Grijpskerk zal in die tijd niet zijn achtergebleven. Maar wat is nu een feest zonder een muziekcorps, zal men zich toen hebben afgevraagd en waarschijnlijk heeft men toen zijn toevlucht moeten nemen tot andere dorpen waar op dat moment wel een corps aanwezig was Dit was vermoedelijk de reden geweest een muziekcorps op te richten, want eind 1899 werd gestalte gegeven aan een muziekcorps onder de naam "Harmoniecorps Grijpskerk".
foto voor 1910, Achterste rŪj:(v.l.n.r.) R.Feringa, E.Poppema, T.van der Wal, B.de Poel, G.de Jager, A.Poll, J.de Vries, H.Uiterdijk, J.Wijkstra, P.Kruisinga, S.de Vries, .J,Esman; Voorste rij: L.T.van der Wal, J.van der Gulden, D.Folkers, H,Bok, J.E.van der Tuuk; Liggend: M.van der Horst.


Als voorzitter werd gekozen de heer T. van der Wal, in Grijpskerk bekend als meester van der Wal, als secretaris werd de heer Mans van der Horst en als penningmeester de heer Simon de Vries aangesteld. Als eerste probleem moest opgelost worden het verkrijgen van een instrumentarium en daarvoor was geld nodig. Dit werd verkregen door aandelen onder de bevolking te plaatsen en door te collecteren. Er kon dan ook al snel bij de firma Kessels een bezetting voor het harmoniecorps worden aangekocht voor een bedrag van zevenhonderd gulden. Bij de oprichtingsvergadering werden de volgende personen lid van de nieuwe vereniging: Harm Bok, Bernard EIlers, meester J.Esman, Roelf Feringa, Dirk Folkerts, Jan van der Gulden, Mans van der Horst, Wiebe Jager, Piet Kruizinga, Bouke de Poel, Eduard Poppema, Harmannus van der Tuuk, J.E. van de Tuuk, Herman Uiterdijk, Job de Vries, Simon de Vries, meester van der Wal, Fokke Wieling, de heer J.Wiglama (directeur van de "boterfabriek") en Jan Wijkstra.

Als eerste dirigent werd de heer Jac.Kalma aangesteld.Deze man, die in het dagelijks leven leraar Staatsinrichting aan de Rijks H.B.S. te Groningen was, heeft zich veel op het terrein van de muziek bewogen. Zo richtte hij een symfonieorkest op: het Kalma-orcest. Ook was hij dirigent van diverse muziekcorpsen, zoals Zuidhorn, Buitenpost, Veenklooster en Oldeboorn. En daarnaast trad hij op als jurylid bij concoursen zoals in 1930 in Kollum waar ook "Ons Ideaal" als deelnemer aanwezig was.

Op 26 maart 1943 is de heer Kalma in Amsterdam overleden. Onder zijn leiding werd met de repetities begonnen in de oude school achter de kerk. Als eerste stukken werd er psalm 87 en gezang 39 ingestudeerd. En ook kocht men twee marsen, t.w. Sans Souci en Souvenir de Nieuwenhoorn. En reeds het volgende jaar (1900) kon een uitvoering worden gegeven met o.a. de ouverture Mignonette op het programma. Tevens werden toen vijf aandelen uitgeloot. Een jaar na oprichting werd een reglement samengesteld en wel op 16 november 1900. Uit de ondertekening blijkt, dat toen de heer J.Wiglama de functie van secretaris had overgenomen van de heer van der Horst. Dit reglement bestond uit 42 artikelen, waarvan we u enige willen laten lezen.
Zo zegt artikel 1:"Het doel der vereniging is 't gemeenschappelijk beoefenen van instrumentale muziek tot onderling en openbaar genoegen". Artikel 12 zegt van het bestuur:"Voor uitgaven boven vijf gulden is machtiging der leden nodig". Dit bedrag zal in loop der jaren wel verhoogd zijn , want anders kon er iedere week wel een ledenvergadering bijeen geroepen worden om over uitgaven te stemmen. Artikel 15 geeft een aantal taken van de penningmeester met als slot: "Hij belegt de in kas zijnde gelden in een solide spaarbank".
Hij heeft zich waarschijnlijk goed van zijn taak gekweten, want al snel werd een spaarrekening opgenomen bij de Nutspaarbank , met boekje num. 10.


In 1910 werd de naam van de vereniging omgedoopt in "Ons Ideaal", terwijl ook overgegaan werd op fanfarebezetting. In het reglement staat verder vermeld, dat er op vrijdag gerepeteerd zou worden en wel van 6 tot 9 uur 's avonds. En ook, dat de leden, die meer dan tien minuten te laat op de repetitie verschenen of met schriftelijke kennisgeving wegbleven een boete van 5 cent moesten betalen, terwijl men bij weg blijven zonder kennisgeving zelfs tien cent boven de normale contributie diende te betalen. Als laatste artikel uit het reglement willen we u niet onthouden: Artikel 38:"De vereniging wordt als ontbonden beschouwd, wanneer 't aantal werkende leden is gedaald beneden zes. Bij ontbinding der vereniging komen hare eigendommen voor zover nodig, ter beschikking van de aandeelhouders , terwijl een eventueel restant aan B en W van Grijpskerk wordt overgedragen". De eerst drie jaren, maar ook daarna nog wel, bleven de financiŽn zorgen baren. Men trok er dan ook veelvuldig op uit om tijdens "strooptochten" geld in te zamelen. Meestal was men dan gezeten op boerenwagens om in plaatsen, zoals Niekerk, Sebaldeburen, Boerakker, Pieterzijl en Munnekezijl muziek ten beste te geven.
De eerst drie jaar van het bestaan was dat dan onder muzikale leiding van de heer Kalma, die echter omstreeks 1902 de dirigeerstok overdroeg aan de voorzitter meester van der Wal, die zeven jaar lang als dirigent optrad.